Stran v izdelavi. Hvala za razumevanje.

PRAVILA ŠPORTNEGA DRUŠTVA
KAMIKAZE ŽELEZNIKI

 

I Splošne določbe

1. člen

Ime športnega društva je Športno društvo Kamikaze Železniki (v nadaljnjem besedilu društvo). Sedež društva je na Češnjici 13, Železniki.

2. člen

Društvo je prostovoljno, neprofitno, nepolitično združenje nogometašev, kegljačev in kolesarjev na amaterski podlagi. Je samostojna organizacija z osnovnimi cilji in nalogami Športne zveze Slovenije, Nogometne zveze Slovenije, Kegljaške zveze Slovenije in Kolesarske zveze Slovenije.

3. člen

Društvo deluje na območju Selške doline.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen

Društvo ima svoj znak in žig. Znak društva je stilizirano sonce s šestnajstimi žarki ter napisom NKK, ki predstavlja začetnice glavnih dejavnosti društva – nogomet, kegljanje in kolesarstvo. Žig je pravokotne oblike in vsebuje znak ter naziv KAMIKAZE ŽELEZNIKI.

6. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

7. člen

Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s temi pravili, pod pogojem, da dejavnost te organizacije ni v nasprotju z interesi R Slovenije.

8. člen

Delovanje društva temelji na načelih demokratičnosti in javnosti.

9. člen

Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.

Ožjo javnost obvešča:

 • z objavljanjem vabil in zapisnikov
 • z izdajo internega glasila društva
 • s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva
 • prek drugih krajevnih in lokalnih medijev

Širšo javnost obvešča:

 • prek oglasne deske
 • s tem, da so seje društva javne in da se nanje vabijo druge osebe, ki izkažejo interes
 • prek drugih sredstev javnega obveščanja

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik izvršnega odbora.

10. člen

Društvo ima predvsem naslednje cilje:

 • združevati svoje člane
 • organizirati in izvajati športna in rekreativna tekmovanja
 • poskrbeti za organizacijske in materialne pogoje za tekmovanja
 • organizirati redno vadbo, treninge in tekmovanja za vse kategorije svojih članov
 • skrbeti za redno vzdrževanje opreme, rekvizitov, igrišč in podobno
 • skrbeti za šolanje in strokovno izpopolnjevanje članov
 • skrbeti za kulturno in družabno življenje svojih članov

11. člen

Društvo uresničuje svoje cilje z opravljanjem naslednjih nalog:

 • prirejanjem in organizacijo športnih aktivnosti, tekmovanj, kulturnih in zabavnih prireditev, srečanj, ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo druga društva ali organizacije
 • organizacijo izletov, potovanj in strokovnih ekskurzij
 • organizacijo humanitarnih akcij
 • občasnim opravljanjem gostinske dejavnosti na prireditvah, ki jih organizira društvo

12. člen

Društvo v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za uresničevanje obrambe in zaščite. Zavzema se za podružbljanje in uresničevanje zasnove obrambe in zaščite ter za krepitev varnostne kulture svojih članov s preprečevanjem dejavnosti v društvu, ki:

 • spodkopavajo svoboščine in pravice človeka in občana, zajamčene z ustavo
 • razpihujejo nacionalno, rasno ali versko sovraštvo in nestrpnost
 • spodkopavajo neodvisnost in ozemeljsko celovitost R Slovenije
 • merijo na kazniva dejanja ali vodijo h kaznivim dejanjem, kršitvam javnega reda ali žalitvam javne morale.

 

II Članstvo

13. člen

Član društva lahko postane vsak občan, ki sprejme pravila, se ravna po njih, izrazi željo postati član društva in v ta namen poda pisno pristopno izjavo ter plača članarino. Članstvo se obnavlja vsako leto s plačilom članarine.

Občni zbor društva lahko imenuje za častne člane občane, ki so s svojim delovanjem bistveno pripomogli k delovanju društva in imajo zato posebne zasluge. Častni člani, ki hkrati niso tudi redni člani, v organih društva ne morejo odločati.

Član društva lahko postane tudi tujec, če se utemeljeno sklepa, da bo njegovo delovanje skladno z načeli in nameni društva, navedenimi v teh pravilih in ima odobreno začasno ali stalno bivanje v republiki Sloveniji.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

14. člen

Pravice rednih članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva
 • da sodelujejo pri delu organov društva
 • da dajejo predloge in pripombe organom društva k delu in izpolnjevanju nalog
 • da sprejemajo pohvale in nagrade za delo v društvu

15. člen

Dolžnosti rednih članov društva so:

 • da sodelujejo na tekmovanjih in drugih prireditvah društva
 • da spoštujejo ta pravila ter določbe in sklepe organov društva
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva
 • da sodelujejo pri delu organov društva
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega
  programa društva
 • da skrbijo za objekte društva in druga sredstva, s katerimi društvo razpolaga
 • da redno plačujejo članarino
 • da svoje veščine prenašajo na mlajše člane

16. člen

Za svoje delo v društvu člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za strokovna dela lahko izvršni odbor članu društva dodeli ustrezno nagrado.

17. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom na lastno željo
 • z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije
 • s črtanjem
 • s smrtjo

18. člen

Član izstopi iz društva prostovoljno, in sicer tako, da poda izvršnemu odboru pisno izjavo o izstopu.

19. člen

Član se izključi, če grobo krši pravila društva ali sklepe organov društva ter če zavestno ravna proti interesom in ugledu društva ter tak ukrep izreče disciplinska komisija.

Član se izključi, če kljub opominom ne plača članarine za tekoče leto.

20. člen

Vsak član pri uveljavljanju svojih pravic lahko vloži na občni zbor društva pritožbo na odločitev izvršnega odbora ali disciplinske komisije. Odločitev občnega zbora je dokončna.

 

III Organizacija društva

21. člen

Društvo ima pravila društva, disciplinski pravilnik, poslovnik o delu organov društva in druge potrebne splošne akte društva.

22. člen

Organi društva so:

 • občni zbor
 • izvršni odbor
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija

Po potrebi lahko izvršni odbor imenuje dodatne odbore in komisije.

Občni zbor

23. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi redni člani društva.

24. člen

Seja občnega zbora je lahko redna ali izredna. Redno sejo občnega zbora sklicuje izvršni odbor enkrat na leto. Izredna seja se skliče po potrebi. Skliče jo lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali tretjine članov društva. Izredna seja občnega zbora sklepa le o stvari, za katero je sklicana.

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno sejo občnega zbora najkasneje v enem mesecu po tem, ko prejme tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredno sejo tisti, ki je sklic zahteval.

Sklic seje občnega zbora mora biti objavljen skupaj z dnevnim redom najmanj pet dni pred dnevom, za katerega je sklican.

25. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, mora za to glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešitvi organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva.

26. člen

Seji občnega zbora smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti posredno ali neposredno povezani z delovanjem društva, kot npr. predstavniki podjetij in drugih organizacij, predstavniki državnih organov in občani nasploh, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.

27. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot polovica članov.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nato občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine članov.

Če občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se začetek vnovič odloži za nadaljnjih 30 minut, nato je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj deset članov.

28. člen

Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli tričlanskega delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

29. člen

Občni zbor:

 • sklepa o dnevnem redu
 • razpravlja o delu in poročilih izvršnega ter nadzornega odbora in disciplinske komisije ter sklepa o njih
 • sprejema delovni program društva
 • odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora ali odločbam disciplinske komisije
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila ter druge splošne akte društva
 • z neposrednim glasovanjem voli in razrešuje izvršni ter nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo
 • določa višino članarine
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za preteklo leto
 • sklepa o nakupu in odtujitvi nepremičnin
 • sklepa o vključitvi v ustrezno zvezo oziroma o izstopu
 • odloča o prenehanju in združitvi društva
 • imenuje častne člane
 • opravlja druge naloge

30. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overovitelja zapisnika.

Izvršni odbor

31. člen

Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve. Je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

32. člen

Izvršni odbor predstavlja društvo pri sodelovanju z drugimi organizacijami.

33. člen

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

34. člen

Izvršni odbor sestavljajo:

 • predsednik, ki je hkrati tudi predsednik društva
 • tajnik
 • blagajnik
 • ostali člani izvršnega odbora

Izvršni odbor šteje pet članov.

35. člen

Predsednik izvršnega odbora (v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa član izvršnega odbora) posamič zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami po navodilih izvršnega odbora.

36. člen

Član izvršnega odbora je lahko pred pretekom mandatne dobe odpoklican po istem postopku, kot je bil izvoljen.

Član izvršnega odbora je lahko odpoklican na predlog izvršnega ali nadzornega odbora ali na lastno zahtevo. Predlog mora biti pismen in utemeljen.

Predlog za odpoklic je lahko podan zaradi trajne kršitve pravic članov, trajnega neizvrševanja sklepov organov društva ali zaradi kaznivega dejanja v zvezi z delovanjem društva.

37. člen

Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem zboru. Sestaja se praviloma enkrat na mesec, po potrebi tudi bolj pogosto.

38. člen

Člane izvršnega odbora voli občni zbor na predlog izvršnega odbora za dve leti. Člane izvršnega odbora se voli na funkcije. Funkcionarji so lahko izvoljeni večkrat zapored na isto funkcijo.

39. člen

V okviru svojega delovnega področja iz 31. člena pravil opravlja izvršni odbor zlasti naslednje zadeve:

 • sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor
 • pripravlja predloge za splošne akte društva
 • pripravlja in sestavlja predloge za finančni načrt in zaključni račun
 • izvaja tekoče naloge
 • sestavlja letni načrt dela
 • vodi posle, ki zadevajo evidenco članov
 • imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva
 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo 9.,10. in 11. člen teh pravil
 • sklepa o nakupu in odtujitvi premičnin

40. člen

Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti če zanje glasuje večina prisotnih članov, če ni s kakšnim drugim splošnim aktom določena drugačna večina.

Nadzorni odbor

41. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih voli občni zbor za dve leti.

Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika. Občni zbor izvoli tudi dva namestnika članov nadzornega odbora.

42. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja in nadzira delo vseh organov društva in da stalno nadzoruje finančno poslovanje društva ter zakonitost delovanja društva.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pismeno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

43. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

Disciplinska komisija

44. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za dve leti.

Disciplinska komisija je odgovorna občnemu zboru.

Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani disciplinske komisije izmed sebe.

Disciplinska komisija je sklepčna, če so prisotni vsi člani.

45. člen

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni v skladu z 47., 48., in 49. členom pravil ter z disciplinskim pravilnikom.

46. člen

Člani disciplinske komisije ne morejo biti hkrati tudi člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

 

IV. Disciplinska odgovornost

47. člen

Za disciplinski prekršek članov društva se šteje:

 • hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva
 • širjenje neresnice v javnosti
 • prekoračitev pooblastil
 • namerno oviranje dela organov društva
 • namerna povzročitev škode

48. člen

O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki deluje po disciplinskem pravilniku društva. Odločitev je sprejeta, ko zanjo glasujeta vsaj dva člana komisije.

49. člen

Disciplinska komisija lahko ob prisotnosti vseh članov izreče članom društva naslednje ukrepe:

 • opomin
 • opomin pred izključitvijo
 • izključitev

O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča na svojem prvem naslednjem sklicu občni zbor kot drugostopenjski organ. Odločitev občnega zbora je dokončna.

 

V. Materialno-finančno poslovanje društva

50. člen

Prihodki društva so:

 • članarina
 • prihodki od prireditev
 • prispevki drugih
 • darila in volila
 • prihodki od sponzoriranja
 • prihodki od soustanavljanja d.o.o.

51. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo drugim osebam le na podlagi sklepa seje izvršnega odbora. O nakupih in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

52. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva, ter z veljavnimi predpisi.

Materialna in finančna evidenca se upravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

53. člen

Finančno poslovanje se odvija prek žiro računa pri Agenciji republike Slovenije za plačilni promet.

54. člen

Finančne in materialne listine podpisujejo člani, ki jih določi izvršni odbor.

Odredbodajalec je predsednik izvršnega odbora, v njegovi odsotnosti pa tajnik.

55. člen

Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, v katerem sta določena tudi način in oblika izkazovanja podatkov o premoženju in poslovanju društva. Podatke se izkazuje v skladu z računovodski standardom za društva.

Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi.

56. člen

Blagajnik poroča o finančnem poslovanju izvršnemu odboru društva.

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

 

VI. Končne določbe

57. člen

Društvo preneha:

 • s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov
 • po zakonu

58. člen

V primeru prenehanja društva pripadajo njegova sredstva Košarkarskemu klubu Rudno, Rudno 29, Železniki.

59. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor društva in overi pristojni državni organ. S tem dnem tudi prenehajo veljati pravila, sprejeta na ustanovnem občnem zboru dne 20.10.1995.

60. člen

Ta pravila so bila sprejeta na občnemu zboru društva dne 05.12.1998.

 

Železniki, 05.12.1998

 

Nadzorni odbor ŠD Kamikaze Železniki sestavljajo:

 • član - Boris Kejžar
 • član - Matevž Benedičič
 • član - Jože Pfajfar

Disciplinsko komisijo ŠD Kamikaze Železniki sestavljajo:

 • član - Rok Habjan
 • član - Dominik Golija
 • član - Petra Lotrič

Izvršni odbor ŠD Kamikaze Železniki je sestavljen iz petih članov:

 • predsednik - Roman Prezelj
 • tajnik - Nives Prezelj
 • blagajnik - Anže Prezelj
 • člana IO - Edvard Gajgar in Vanja Pfajfar